Teata.ee jätab endale kõikide kuulutuste andmete muutmise õiguse, püüdes maksimaalselt säilitada nende sisulist tähendust ja kõik kasutaja poolt märgitud detaile.

Kuulutuse avaldamisega nõustute alljärgnevaga:

 • Võtad enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest.
 • Lubad võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud arvestusliku üleskirjutuse seades.


Kuulutuse lisamine

 • Loo endale kasutaja
 • Uue kuulutuse lisamiseks vajuta “Lisa kuulutus"
 • Täida väljad ning vajuta “Salvesta kuulutus"

Esimese 15 kuulutuse lisamine on Tasuta.  Järgnevate kuulutuste lisamiseks tuleb osta lisa pakett vastavalt hinnakirjale. 


Keelatud on

 • Lisada tutvumiskuulutusi, teateid kaotamisest-leidmises. Erandiks on tööotsimise kuulutus «Töö» kategoorias.
 • Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse jagudesse.
 • Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi.
 • Lisada seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused).
 • Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi.


Kuulutuste pealkirjad

 • Kuulutuse pealkirjas peab olema kauba või teenuse nimetus nimetavas käändes.
 • Ei tohi kasutada sõnu “Müüakse", “Pakutakse", “Ostetakse" jne.
 • Pealkiri ei või sisaldada kontaktandmeid, e-posti aadresse või välistele internetiressurssidele viiteid.
 • Lubamatud on üleskutsed tegevuseks (näiteks, “Pakkuge oma hind").
 • Ei tohi kasutada spetsiaalseid sümboleid ja meelitavaid sõnu (näiteks, “Kiire", “Tähelepanu").
 • On vajalik kasutada kirjavahemärkide reegleid ja taandeid pärast kirjavahemärke, mõistlikult kasutada kirjavahemärke.
 • Ei tohi kasutada suuri tähti terve teksti kirjutamiseks.


Kuulutuse hind

 • Ärge eksitage valede hindadega, need peavad olema reaalsed.
 • Mõistlik hind teeb kuulutuse efektiivsemaks.
 • Hind peab olema märgitud selleks ettenähtud lahtris. On keelatud hinda kuulutuse pealkirjas märkida.


Kuulutuse kirjeldus

 • Keelatud on muud koodid, mis automaatselt laevad välised skrüptid või lehed (näiteks “includes" või “iframe"), avavad hüpikaknaid, manipuleerivad küpsistega, pakuvad võimalust programmi tõmmata, muudavad lehekülje sisu väljaspool kuulutust “kirjeldused", adresseerivad veebilehe külastajaid automaatselt ümber teistele veebilehtedele.

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Localtrade OÜ (edaspidi Localtrade OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja Localtrade OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas teata.ee (edaspidi teata.ee).

Registreerides ja asudes kasutama teata.ee internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud teata.ee kasutamiseks
 • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 • ta on teata.ee lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 • ta on tutvunud KKK lehega ja teab, kuidas sisestada kuulutusi

 

Tingimused

1. Definitsioonid

1.1. teata.ee — www.teata.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond, alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Localtrade OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 12809273.

1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud teata.ee internetikeskkonnas.

1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto teata.ee internetikeskkonnas.

1.4. Teenus — kasutajale Localtrade OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav teata.ee internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (teata konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).

1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Localtrade OÜ teenuste eest.

1.6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.

1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Localtrade OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.

1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.

1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe (privaatsuspoliitika), kuulutuste reeglid, keelatud esemed, teenuste hinnakiri

1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.

2. Localtrade OÜ vastutus, õigused ja kohustused

2.1. Localtrade OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning teata.ee internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.

2.2. Localtrade OÜ ei vastuta kõigis teata.ee kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.

2.3. Localtrade OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.

2.4. Localtrade OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust teata.ee internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.

2.5. Localtrade OÜ omab õigust ühepoolselt muuta teata.ee internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest teata.ee internetikeskkonnas.

2.6. Localtrade OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende teata.ee internetikeskkonnas avaldamisest.

2.7. Localtrade OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad teata.ee keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).

2.8. Localtrade OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.

2.9. Localtrade OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.

2.10. Localtrade OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Localtrade OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist teata.ee internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Localtrade OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.

3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest teata.ee internetikeskkonnas.

3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada teata.ee internetikeskkonnas ainult ühte kontot.

3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud teata.ee internetikeskkonnas.

3.4. Kasutaja kohustub käituma teata.ee internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama teata.ee internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.

3.6. Kasutaja kohustub kasutama teata.ee internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.

3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta teata.ee internetikeskkonnas.

3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Localtrade OÜ-le kõikidest probleemidest teata.ee internetikeskkonna kasutamisel.

3.9. Kasutaja on kohustatud informeerima Localtrade OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Localtrade OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid teata.ee internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest teata.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.

4.Poolte vastutus

4.1.Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.

5.Privaatsus

5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku Localtrade OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda Localtrade OÜ poolt edastatud teadete saamisest.

5.3. Localtrade OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

6. Teated

6.1. Localtrade OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Localtrade OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.

7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.

8. Tõlgendamine

8.1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.

9. Lepingu rikkumine

9.1. Lepingu rikkumine on:

9.1.1. teata.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Localtrade OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.

9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);

9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Localtrade OÜ eelneva nõusolekuta;

9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);

9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada teata.ee internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;

9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;

9.1.7 teata.ee internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;

9.1.8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad teata.ee internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad teata.ee internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Localtrade OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.

9.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Localtrade OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.

9.3. teata.ee internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Localtrade OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.

9.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Localtrade OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.

10. Muud tingimused

10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Localtrade OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.

10.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.

10.3. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Localtrade OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

10.4. Juhul kui teata.ee internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Localtrade OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab teata.ee kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates teata.ee internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

10.5. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Localtrade OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Localtrade OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Localtrade OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Localtrade OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.

10.6. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.

11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

11.1. Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Arveldamine toimub eurodes (€). Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Localtrade OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.

11.2. Teenuste eest saab tasuda pangaülekandega ning pangalinkide kaudu. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Localtrade OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Localtrade OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.

11.3. Localtrade OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Localtrade OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’le.

11.4. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.

11.5. Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt Localtrade OÜ teenuste maksmisel.

11.6. Lepingu rikkumise korral jätab Localtrade OÜ endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.

12. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

12.2. Localtrade OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.

Localtrade OÜ kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

 • Portaalis registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Portaali teenuste kasutamisel (pakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja poolt Portaalis avaldatud aktiivsed/mitteaktiivsed, ootel, aegunud kuulutused;
 • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed, näiteks Portaali vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega, kasutajatoe osutamisel kogutavad kontaktandmed, kasutaja poolt salvestatud otsingud ja tellitud teavitused või lemmikuna tähistatud kuulutused.

Isikuandmete avaldamine Localtrade OÜ’le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Kui kasutaja otsustab Isikuandmeid mitte avaldada, võib juhtuda, et Localtrade OÜ ei saa kasutajale teenust osutada.

Localtrade OÜ töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Portaali kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
 • Portaali kasutaja poolt Localtrade OÜ’le antud nõusoleku alusel;
 • Localtrade OÜ’le kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • Localtrade OÜ’le õigusliku huvi alusel. Näiteks on Localtrade OÜ’l õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Localtrade OÜ kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, muuhulgas järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Portaali ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Portaali teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Localtrade OÜ, kui Isikuandmete vastutav töötleja, vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Localtrade OÜ võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele.

Lisaks võib Localtrade OÜ edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (muuhulgas nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist. Seejuures on Localtrade OÜ’l õigus kasutada müügikuulutuses avaldatud Isikuandmeid mõnes muus Localtrade OÜ’le kuuluvas müügi- või oksjoniportaalis.

Localtrade OÜ teeb kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Localtrade OÜ’le e-posti aadressile teata@teata.ee.

Hinnakiri